Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Schedule

Chương Trình Phụng Vụ

Image: Jesus Risen

 

Chúa Nhật: 9 giờ 00 sáng
Lễ Trọng và Lễ Buộc: 6 giờ 30 tối

 

Thứ Bảy, 6 giờ 30 tối

 

30 phút trước các thánh lễ
Trong giờ tôn vinh Đức Mẹ
Hẹn giờ trước (by appointment)
ĐT: (505) 275-3079

 

Thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng (Xin liên lạc trước 2 tuần lễ với Trưởng ban Phụng Vụ)
ĐT: (505) 294-8431

 

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ , ít nhất là 4 tháng trước
ĐT: (505) 275-3079

 

Qúy vị nào cần thêm chi tiết về phần này, xin liên lạc Ông Trần Tịnh, số điện thoại (505) 294-8431, hoặc văn phòng Giáo Xứ, số điện thoại (505) 275-3079.


Chuyện Cảm Hứng